Doelstelling

Doelstelling

De grondslag en het doel van de stichting zijn verwoord in artikel 2 van haar statuten:

Artikel 2.

  1. De grondslag van de stichting is de Bijbel en het gereformeerde belijden dat daarop is gebaseerd. Deze grondslag is richtinggevend voor de invulling van de activiteiten van de stichting. Centraal staat daarin de christelijke visie dat ieder individu recht heeft op een menswaardig bestaan. Deze grondslag wordt door allen die op enigerlei wijze bij de stichting zijn betrokken in leer en leven onderschreven en/of gerespecteerd.
  2. Het doel van de stichting is het binnen het kader van de grondslag initiëren, ondersteunen, stimuleren en verwerkelijken van die vormen van economische ontwikkeling die armen insluiten in plaats van uitsluiten: inclusieve economische ontwikkeling. Via inclusieve economische ontwikkeling, in welke vorm dan ook, wil de stichting armoede bestrijden.

Beleid

De stichting verwezenlijkt haar doelstelling door middel van de activiteiten van Incluvest BV, van wie zij alle aandelen houdt. Deze vennootschap investeert met sociaal oogmerk in bedrijven en instellingen die bijdragen aan de opbouw van solide, inclusieve landbouw-en voedingsmiddelenketens in ontwikkelingslanden. Deze ketens bieden kleinschalige boeren een stabiele afzetmogelijkheid voor hun producten en de mogelijkheid om hun inkomenspositie te verbeteren. Daarnaast leidt de lokale verwerking van hun producten tot additionele banen. Behalve in landbouw-en voedingsmiddelenketens, investeert Incluvest in enkele microkredietinstellingen en in een instelling die arme mensen in Bangladesh toegang geeft tot betaalbare woningen.

Met dit beleid draagt de stichting bij aan de realisering van 4 van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties:

SDG 1: beëindigen van armoede

SDG 2: beëindigen van honger

SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei

SDG 11: veilige en duurzame steden en gemeenschappen

Voor de komende jaren is het beleid om via het Fair Factory Development Fund I de investeringen in inclusieve landbouw-en voedingsmiddelenketens te vergroten. Dit fonds is een gezamenlijk initiatief van stichting Woord & Daad, Incluvest B.V. en stichting Poverty Share Investment Fund.

Op het gebied van sociale woningbouw zal worden onderzocht of de huidige succesvolle ervaring in Bangladesh ook in andere landen kan worden toegepast.

De activiteiten op het gebied van microkrediet zullen naar verwachting op hetzelfde niveau worden gehandhaafd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande personen. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun onkosten in rekening te brengen bij de stichting. Daarvan maken zij tot op heden echter geen gebruik.

De heer H.G. (Henk) Bezemer

Voorzitter

Henk Bezemer werkt als familiebedrijvenadviseur bij Promissie. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur bij Rabobank. Henk is tevens voorzitter van het bestuur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

De heer P.W. (Piet) Nobel

penningmeester

Piet Nobel is zelfstandig MKB-adviseur op het gebied van bedrijfsovernames en -waarderingen. Daarvoor was hij onder meer partner bij Deloitte en Alfa. Piet is tevens lid van de Raad van Toezicht van Woord en Daad.

De heer J.G. (Koos) van Oord

algemeen bestuurslid

Koos van Oord was directievoorzitter van Van Oord ACZ en vanaf 2004-2008 van Van Oord. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van Van Oord.

De heer G.V. (Goos) den Hartog

algemeen bestuurslid

Goos den Hartog is bestuurder bij het Waterschap Rivierenland en is tevens Lid Raad van Toezicht Stichting Woord en Daad.

De heer L. (Lennart) Alberts

algemeen bestuurslid

Lennart Albert is dagelijks bestuurder van BVD Advocaten.

Jaarverslag

Activiteiten

In het afgelopen jaar heeft het bestuur viermaal vergaderd. Daarbij is met name aandacht besteed aan de activiteiten van de twee investeringsentiteiten: Incluvest BV en Fair Factory Development Fund I Coöperatief UA. De stichting houdt 100% van de aandelen in Incluvest BV en heeft een belang van 3,19% in het kapitaal van Fair Factory Development Fund I Coöperatief UA. Daarnaast houdt de stichting 50% van de aandelen in Incluvest Management Services BV die het beheer voert over Fair Factory Development Fund I Coöperatief UA en Incluvest BV.

Incluvest BV

De investeringsportefeuille wordt langzaam afgebouwd. Incidenteel worden (overbruggings)leningen of garanties aan ondernemingen verstrekt die (potentiële) deelnemingen zijn van Fair Factory Development Fund.

In 2023 werd een oogstkrediet van 400k eur verstrekt aan een rijstfabriek in Sierra Leone. Het krediet is bedoeld om rijst aan te kopen van kleinschalige rijstboeren. Ter financiering van dit oogstkrediet schonk een derde partij aan Stichting Poverty Share Investment Fund 200k eur, welke in de vorm van een lening is doorgezet naar Incluvest BV.

De afbouw van de bestaande portefeuille verloopt traag: de meeste ondernemingen kampen met problemen en genereren onvoldoende cashflow om de financieringen van Incluvest BV af te lossen of anderzins te liquideren.

Fair Factory Development Fund I Coöperatief U.A.

Doel van Fair Factory Development Fund is om ontwikkelingslanden in staat te stellen de verwerking van primaire landbouwproducten zelf ter hand te nemen in plaats van ze zonder waarde toevoeging te exporteren. Of om juist te produceren ter vervanging van geïmporteerde voedingsmiddelen. Het fonds is een waarden-gedreven en lange termijn-georiënteerde investeerder en zoekt daarbij gelijkgestemde ondernemers en mede-investeerders. Het uiteindelijke doel is de positie van toeleverende boeren structureel te verbeteren en werkgelegenheid te creëren in en om de fabriek. Belangrijke partner daarbij is Stichting Woord en Daad.”                                                                      

“Fair Factory Development Fund heeft in 2023 twee nieuwe investeringen gedaan. De eerste betreft het bedrijf Melach Coconut Processing Farm in Ghana. Dit bedrijf verwerkt kokosnoot en palmolie van kleinschalige boeren en verwerkt dit in verschillende producten voor de lokale en internationale markt. De tweede investering betrof het bedrijf Shalem, een meelfabriek in Kenia. Dit bedrijf biedt aan meer dan 30.000 boeren een stabiel inkomen en levert met zijn producten een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in Kenia.

Vooruitblik 2024

De investeringsactiviteiten binnen Incluvest B.V. zullen de komende jaren worden afgebouwd waarbij de vrijkomende middelen in lijn met de doelstelling zullen worden ingezet. In deze afbouwfase wegen de lasten zwaarder dan de inkomsten. De ruime liquiditeit van Incluvest B.V. maakt een zorgvuldige afbouw mogelijk. Ook kunnen hiermee tijdelijke overbruggingsfinancieringen worden verstrekt ten behoeve van portefeuille-bedrijven van Fair Factory Development Fund. Fair Factory Development Fund zal naar verwachting in 2024 twee nieuwe investeringen doen.

Financieel
In 2023 werd negatief resultaat gerealiseerd van 192.691 euro.

Een verkorte versie van de jaarrekening 2023 van de stichting is hier te downloaden. Het ANBI-formulier Publicatieplicht vindt u hier.

Stichting Poverty Share Investment Fund

Adres
Spijksedijk 16-E, 4207 GN Gorinchem

Postadres
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem

www.povertyshare.nl
k.jansen@incluvest.com

Tel: 0183-611800
KvK: 11067782
RSIN: 817482210

© Copyright 2023 Poverty Share Investment Fund